Ur Nya Pressen 08.03.1886

Nya Pressen 08.03.1886 (Originalet, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Tidskrift för trädgårdsodling
Sällskapet Aura Trädgårdsvänner” i Åbo behandlade vid sitt sammanträde i förgår frågan om utgifvande af en tidskrift, hvilken fråga väcktes vid föregående möte, men då öfverlämnades till bestyrelsens närmare beredning. Efter en längre diskussion, hvarunder trädgårdsmästaren O. E. Gauffin och dr A. E. Spoof förklarade sig villiga att ombesörja utgifvandet af tidskriften, uttalade sig skpt för nyttan af företagets bringande till verkställighet, samt för önskligheten af att dess första nummer kunde utgifvas redan i augusti eller början af september samt ett annat i december detta år. Derförinnan borde ett aftryck af någon sida af tidskriften såsom ett prof på dess blifvande utseende utsändas med landets mera spridda tidningar. Från och med nästa år skulle tidskriften utkomma fyra gånger om året i samma format som tidskriften „Tro och lif”. Dess innehåll borde i främsta rummet utgöras af meddelanden från sällskapets sammanträden samt, så långt utrymmet medgåfve, korta notiser om erfarenhetsrön på trädgårds- och krukväxtodlingens område äfvensom uppgift å nya kulturmetoder.
(Å. T.)