Stadgar 1882

I Åbo Underrättelser från 12.1.1882 finns ett förslag till stadgar under rubriken Från allmänheten

Se originalet här (på sid 2). Tack till Historiska Tidningsbiblioteket.

Texten i sin helhet följer.

Förslag till stadgar för sällskapet Aura trädgårdswänner.
§ 1.
Sällskapet Aura trädgårdswänner har till syfte att utgöra ett närmare samband emellan trädgårdsodlingens idkare och wänner samt att genom utbyte af idéer och erfarenhet, genom diskussioner angående till trädgårdsodlingen hörande frågor, genom uppläsande och diskuterande af utländsk trädgårdslitteratur, genom förewisande af ritningar, nya, wackra och nyttiga wäxter m. m. befrämja ömsesidig förkofran och trädgårdsskötselns utweckling.
§ 2.
Sällskapet består af trädgårdsmästare samt wänner af hortikulturen. Den, som önskar winna inträde i sällskapet, bör af någon ledamot hos ordföranden anmälas, hwarefter framställning göres till sällskapet om hans antagande. Skulle derwid af någon ledamot omröstning begäras, bör den genast anställas, hwarwid enkel pluralitet är afgörande.
§ 3.
Sällskapet kallar till heders- eller korresponderande ledamot personer inom eller utom landet, hwilka antingen bidragit att befordra sällskapets syfte eller i allmänhet utmärkt sig för befrämjande af trädgårdsodlingen.
Inwald hedersledamot kallas genom tillsändt diplom, som af styrelsens ledamöter underskrifwes.
§ 4.
Ledamotsafgiften utgör fem (5) mark för år; dock kunna trädgardselever blifwa ledamöter i sällskapet emot en nedsatt afgift eller två (2) mark för år. Årsafgiften erlägges af ny ledamot wid inträdet, af äldre årligen senast den 1 maj. Ledamot som, oaktadt härom gjord påminnelse, försummar att inom ett år efter förfallotiden erlägga sin ledamotsafgift, anses hafwa från sällskapet afgått.
§ 5.
Sällskapet sammanträder en gång hwarannan månad på dag och timme, hwarom kungörelse i ortens tidningar på landets båda spräk i god tid före hwarje sammanträde underrättas. Ordföranden eger dessutom, då han finner sådant nödigt, utfärda kallelse till extra sammankomst. Till sällskapets sammanträden ega trädgårdsmästare efter styrelsens medgifwande medtaga såsom åhörare dem bland sina elever, som de anse deraf kunna draga nytta; elev likwäl obetaget att söka inträde såsom ledamot.
§ 6.
Ledamot bör i sin mån bidraga till främjande af sällskapets syftemål genom att försöka nya odlingsmetoder, meddela resultaterna deraf samt framwisa, hwad som kan förtjena uppmärksamhet; och eger ledamot, som af en eller annan orsak icke kunnat öfwerwara ordinarie sammanträde, rättighet att till bestyrelsen insända frågor angående trädgårdsodlingen, hwilka ordföranden föredrager wid nästa sammanträde i den ordning de ingått.
§ 7.
Sällskapet wäljer årligen wid sammanträde i januari månad bland sig en styrelse, bestående af en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare och en vice sekreterare, en skattmästare och en bibliotekarie. Minst halfwa antalet medlemmar bör bestå af trädgårdsmästare. Afgående ledamot kan återwäljas.
§ 8.
Ordföranden eller i hans frånwaro vice ordföranden leder wid sammanträden förhandlingarna, i hwilka han äfwen sjelf eger rätt att deltaga.
§ 9.
Sekreteraren eller vice sekreteraren för wid sammankomsterna protokoll, hwilket justeras wid nästkommande sammanträde, för matrikel öfwer sällskapets ledamöter m. m., ombesörjer nödig annonsering och sällskapets brefwexling samt kontrasignerar alla handlingar och inträdeskort. Den af sekreterarne, som förer protokollet, åtnjuter af sällskapet ett bestämdt arvode.
§ 10.
Skattmästaren uppbär och qvitterar årsafgifterna samt öfriga inflytande penningemedel ock för bok öfwer sällskapets inkomster och utgifter.
Sällskapets värdepapper förwaras i en kassakista, hwartill ordföranden och skattmästaren hafwa hwar sin nyckel.
§ 11
Bibliotekarien åligger att wårda sällskapets boksamling och deröfwer upprätta förteckning, hålla den tillgänglig wid sammankomsterna, anteckna erhållna gåfwor till biblioteket, werkställa beflutna inköp samt emot qvitto till sällskapets ledamöter utlåna böcker på en månads tid.
§ 12.
Wid sista sammanträde under hwarje år utser sällskapet för granskning af det utgående årets räkenskaper twenne revisorer, hwilka före nästa sammankomst böra till ordföranden hafwa aflemnat berättelse.
Skulle skattmästaren under året afgå, bör han inför styrelsen redowisa för sin förwaltning.
§ 13.
Wid sammanträdet i januari uppläser ord-föranden eller vice ordföranden en kort berättelse om sällskapets werksamhet under det förflutna året äfwensom revisionsberättelsen, hwarefter i händelse af fog decharge meddelas åt styrelsen, som derpå afgår, och wal af ny företages.
§ 14.
Wal och, der så önskas, äfwen öfriga voteringar ske genom slutna sedlar. Wid lika röstetal eger ordförande afgörande röst. Om wid besluts fattande i någon fråga votering begäres, må sådan ej förwägras. Begär närwarande ledamot bordläggning af wäckt fråga, uppskjutes afgörandet till nästa sammanträde.
§ 15.
Förslag till ändringar eller tillägg i dessa stadgar kunna wid hwarje sammankomst wäckas, hwarefter förslagen blifwa hwilande till nästa möte, då desamma till afgörande upptagas.
Åbo den 21 dec. 1881.
C. G. Söderberg. O. R. Gauffin
J. F. Lück.