Ur Kotka Nyheter 13.10.1906

Kotka Nyheter 13.10.1906 (Originalet, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Planerad svenskspråkig trädgårdstidskrift.
Vid ett trädgårdsmannamöte, som den 26 sept. hölls i Tammerfors, beslöts på förslag af en senaste sommar tillsatt kommitté för beredande af frågan om grundandet af en svenskspråkig trädgårdstidskrift att hänskjuta nämnda fråga till de tre af landets trädgårdssällskap hvilka medlemmar till öfvervägande del äro svenskatalande, för åstadkommande af nödig garanti för planens realiserande.
De nämnda sällskapen, nämligen »Trädgårdsodlingens vänner» och »Finska trädgårdsodlareförbundet» i Helsingfors samt »Aura Trädgårdsvänner» i Åbo sammanträda i dessa dagar.
Ifall dessa enas om nödig garanti, är det meningen att från nästa års början utgifva en svenskspråkig trädgårdstidskrift efter samma plan och med samma utstyrsel som den finskspråkiga »Puutarha», som utkommer en gång i månaden. Det är meningen, att den svenska tidskriften skulle samarbeta med den sistnämnda såväl hvad illustrationer som text beträffar.
V. P.