Ur Hufvudstadsbladet 1892-93

Hufvudstadsbladet 23.10.1892 (Originalet, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Wid „Aura trädgårdswänners” fåtaligt besökta sammanträde i torsdags upptogs ånyo till behandling frågan:
Anser sällskapet att det skulle höja fruktodlingen i landet, om den mängd af oförädlade frukt- och i synnerhet äppleträn, som förefinnes, blefwe förädlad, och om så är, kan och bör sällskapet göra något för att underlätta och befrämja förädlingen af sådana trän? Under diskussionen i frågan uttalades den åsikt, att sällskapet borde antaga en sakkunnig person för att under nästa wår och sommar, till en början på sex månader, utföra ympningar och beskärningar of sådana fruktträd, som anses kunna förbättras.
Frågans definitiva afgörande uppsköts till ett följande sammanträde.
En genom af sällskapet utlyst pristäflan tillkommen skrift: „Kort anwisning att sköta och beskära utplanterade träd och buskar uti parker och trädgårdar” skulle öfwerlämnas till tidskriften „Biets” redaktion för publicering, på willkor, att sällskapet erhåller 200 exemplar i öfwertryck och att upplagan ej blir större än 5,000 exx. Å.U.

Huvudstadsbladet 9.11.1893 (Originalet, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

För fruktodlingens främjande har finska hushållningssällskapets bestyrelse beslutit inlösa 500 exx. på svenska och 500 exx. på finska af en utaf sällskapet „Aura Trädgårds vänner” prisbelönad täflingsskrift, som utgifvits af tidskriften Biet under titel: „Kort anvisning att sköta och beskära utplanterade trän och buskar uti parker och trädgårdar”
Skriften kommer att gratis utdelas, förnämligast genom hushållningssällskapets trädgårdsmästare.
Å. T