Ur Hufvudstadsbladet 15.2.1905

Hufvudstadsbladet 15.2.1905 (Originalet tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Trädgårdsutställning i Åbo.

Sällskapet Aura trädgårdsvänner” beslöt vid i söndags hållet sammanträde ingå till senaten med anhållan om bekommande av ett statsanslag, stort 3,000 mk, för anordnande under nästa sommar af en trädgårdsutställning i Åbo. Utställningen vore afsedd för Västra Finland, men skulle jämväl trädgårdsodlare i öfriga delar af landet ega rätt att deltaga i densamma, så långt utrymmet i brandkårshuset, där utställningen komma att anordnas, sådant medgåfve.