Ur Helsingfors Aftonblad 19.9.1894

Helsingfors Aftonblad 19.9.1894 (Originalet, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Trädgårdsutstållning i Åbo.
Föreningen »Aura Trädgårdsvänner» öppnade den 13 dennes i Manegen, Slottsgatan n:o 24, i Åbo en utställning, omfattande trädgårdsodlingens samtliga alster samt därför nödiga redskap.
De utstälda föremålen voro fördelade i fyra grupper.
Första gruppen omfattade trädfrukter, bär och drifna frukter med 37 utställare, af hvilka 9 erhöllo första, 16 andra och 2 tredje priset. Med beröm omnämda blefvo 4.
Den andra gruppen,prydnadsalster, hade att uppvisa 26 utstälda nummer, af hvilka icke färre än 23 blefvo prisbelönta. Bland dessa tillerkändes trädgårdsmästaren G. M.Stenius från Helsingfors för blomsterarbeten af naturliga och artificiella blommor ett första pris +10.
Köksträdgårdsalster och frukter bildade den tredje gruppen, inom hvilken 25 pris utdelades.
Som prisdomare tjänstgjorde bland andra trädgårdsmästarne Sjöberg och Stenius från Helsingfors (för gruppen prydnadsväxter).
De allra flesta utställare voro från Åbo, dess närmaste omnäjd och sydvästra Finlands skärgårdssocknar, såsom Kimito, Nagu, Korpo m. fl.