Ur Finland 9.9.1891

Finland 9.9.1891 (Originalet, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

En från Aura trädgårdsvänner ingången uppmaning att Finska trädgårdsföreningan skulle taga initiativet till uppkomsten af en högre undervisningsanstalt för trädgårdsmästare har sagda förenings direktion beslutat afslå, emedan behofvet af en sådan anstalt i Finland icke kunde anses vara tillräckligt stort.