Ur Åbo Underrättelser 25.02.1907

Åbo Underrättelser 25.02.1907 (Original, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Andra allmänna finska trädgårdsmannamötet vidtog i går e. m. i Brandkårahusets i Abo öfra festsal, som för mötet upplåtits och för tillfället blifvit på ett inbjudande sätt dekorerad lagerträd och flaggor i gul-röda och blå-hvita färger.

Mötets öppnande.
Kl. ½6 e.m. hälsade hr Ossian Gauffin på sällskapet »Aura trädgärdsvänners» vägnar de till ett 70- -tal uppgående trädgårdsmännen välkomna, uttalande sin glädje öfver det talrika deltagandet. Trädgårdsmännen hade kommit hit under stora förväntningar och hoppades tal. att dessa icke komme att blifva besvikna. Det vore icke af en slump, att man nu samlades vid Auras stränder. Tal. påminte om de gamla anor, trädgårdsodlingen här hade; här stod det gamla kloster, invid hvilket en sådan odling först uppstod, på denna ort hade värkat i medlet af 1700-talet om trädgårdsodlingen så förtjänte män, som Eric Tillandz, hvilken utgaf den första katalogen öfver i Finland odlade växter. Petrus Gadd, Kalm m. fl.; den första botaniska trädgård anlades här 1757; vidare erinrades om k. finska hushållningssällskapets stora inlägg i hortikulturens tjänst. Här anlades den trädgårdsskola i vårt land, liksom ock landets älsta trädgårdssällskap, »Aura trädgårdsvänner» här startades.
Tal. uttalade förhoppningen, att detta möte måtte enigt och värdigt diskutera de förelagda frågorna och därigenom bidraga till trädgårdsmannayrkets förkofran. Slutligen erinrade tal. om det i Helsingfors d. 5-6 aug. förlidet år hållna första trädgårdsmannamötet, vidare om Kuopio- utställningen, där hortikulturen på ett framstående sätt var representerad. Beträffande åtgärder vis-å-vis trädgårdsodlingen erinrades, att förstärkta landtbruksstyrelsen beslutit föreslå inrättandet af en statspomologs- och trädgårdsinstruktörstjänst äfvensom försöksstationer. Tal. hoppades ännu, att ingen missämja matte råda vid mötet. utan att mötesdeltagarna måtte glömma det lilla som skilde dem åt, för det stora, som förenade dem.
Val af funktionärer.
Till mötets ordförande utsågs hr Ossian Gauffin, till sekreterare hrr H. Wasastjerna och Aug. Raitio äfvensom till tolkar hrr Ossian Lundén och W. Lindegren .
Samarbete mellan landets trädgärdsodlare.
Till behandling upptogs nu den första frågan på mötesprogrammet: Huru kan ett samarbete emellan landets trädgårdsodlare åstadkommas?
En vid första allm. trädgårdsmanna mötet tillsatt komité hade utarbetat ett förslag till stadgar för de samarbetande finska trädgårdssällskapen.
Enligt detta förslag, omfattande 12 §§, skulle detta samarbete utföras genom befullmäktigade representanter för inom Finland legaliserade trädgårdssällskap och föreningar, hvilka representanter minst en gäng årligen skulle sammanträda på ort och tid, som den för året valda representationen bestämmer.
Ärendet föranledde till ett lifligt meningsutbyte, hvarvid en del talare, hr Lindegren m. fl. förordade en fastare sammanslutning än den af komitén föreslagna, yrkande på tillsättande af en flerårig centralkomité samt permanent, aflönad sekreterare, hvaremot andra talare, hrr Olsson, Gauffin, Sagulin m. fl. yrkade på godkännande af den lösare sammanslutning, som det uppgjorda förslaget asyftade.
Vid anstäld omröstning blef det senare förslaget antaget med 32 röster mot 22, som afgafs för den förstnämnda åsikten.
Detaljgranskningen af förslaget uppsköts till följande dag, hvarefter mötesdeltagarne åtskildes kl. 9 e. m.
Förteckning på mötesdeltagare.
Hugo Olsson, Kärsämäki; C. M. Rajalin, Åbo; Joel Björklund, d:o; Sigfrid Westerén, d:o; Th. Green, d:o; K. Th. Lindström, d:o; Henni Himberg, d:o; Oscar Rosén, d:o; Oskari Blomqvist, d:o; Osk. Honkamäki, d:o; E. W. Andersin. Kotka , K. W. Rantanen, T.fors; Ossian Gauffin, Åbo; B. J. Persson, Anola; J. K. Korsman, T.fors; Frans Enberg, d:o; Aksel Erberg, d.o; A. Peltonen, d.o; J. W. Ekholm, Forssa; D. Naakka, Wiborg; V. Peltola, Piikkis; Aug. Raitio, Brahestad; Lauri Mäkinen, Mäntsälä; Kustaa Halme, S.t Karins; Kaarlo Wanamo, B:borg; Juho Rannikko, S:t Michel; A. Wixell, Åbo; Th. Englund, d:o;Ernst Dittmar, d:o; J. Kauppa, Brahestad; A. Marila, Turengi; J A Olsson, Tavastehus; K. Marttila, Kangasala; K. Kalho, Åbo; A. F. Rajalin, d:o; W. Westerlund, d.o; Paavo Ketola, d.o; W. Leman, Urdiala; H. Wuorio, Reso; E.Ekfors, Åbo; W. Lindegren, T:fors; Harald Söderberg, Åbo; John Forsman, T:fors; V. Toivonen, Somero; W. Michelsson, S:t Karins; O. Ahlgren, Kangasala; L. Rajalin, Waarniemi; K. Leinonen, Åbo; A. F. Rydberg, d:o; V. F. Nopola, Mietois; J. A. Rauhala, Åbo; V. F. Sagulin, Helsingfors; H. Wasastjerna, d.o, F. Grümmer, d:o; A. G. Idefelt, d:o; Hugo Nyholm, Wasa; K. A. Palmqvist, d:o; K. Andersson, Åbo; A. Jansson, d.o; V. Karlsson, H:fors; J. E. Pettersson, Åbo; Kaarlo Nummelin, Reso; Uuno Holmström, Nådendal; A. Palo, Tuorla; K. Lindfors, Loimijoki; Birger Lindell, Åbo; O. Salo, T:fors: K. Wasama, Åbo; summa 69.