Ur Åbo Underrättelser 08.11.1906

Åbo Underrättelser 08.11.1906 (Original, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Sällskapet Aura Trädgärdsvänner sammanträdde i söndags hos trädgårdsmästaren Westerén vid Skansen. Mötet var besökt af 8 medlemmar och leddes förhandlingarna af ordf. H. Olsson.
Till mötetsbehandling förelågo 2:ne nya frågor nämligen: 1:o) Hvilken åtgärd bör företagas med den å orten (vid Koristo,) förefintliga trädgårdsskolan:
Ärendet föranledde en liflig diskussion, hvilken resulterade uti det sällskapet borde genom en skrifvelse vända sig till Lounais Suomen Maanviljelysseura med anhållan om att det vidtoge sådan åtgärd att det förenämnda skola beviljade statsunderstödet omedelbart indrages. Sällskapet motiverade denna sin åtgärd därmed, att enär det af Lounais Suomen Maanviljelysseura blifvit ombetrodt öfverinseendet vid skolan, samt oaktadt efter 2:ne inspektioner gjorda anmärkningar icke dessa föranledt till någon åtgärd af förbättring, samt då äfven skolans examen denna höst så bristfälligt kungjordes, att ortens fackmän ej blefvo i tillfälle att närvara, anser Sällskapet sig ej vidare kunna taga befattning med skolan. Åt sekreteraren uppdrogs att med biträde af hrr Olsson och Rosén uppsätta en skrifvelse i saken, samt öfverlämna denna till Lounais Suomen Maanviljelysseura. For den händelse ej detta komme att fästa afseende vid Sällskapets anhållan, beslöts ingå direkt till Landtbruksstyrelsen med samma anhållan. Från agrarkomitén i Helsingfors hade till sällskapet anländt en i hufvudsak så lydande skrifvelse: Enär veterligen Aura Trädgårdsvänner vore det enda på orten, för trädgårdsodlingen befrämjande, värkande sällskap, men sällskapet tills dato arbetat mera i tysthet, oaktadt denna del af landet vore särdeles lämplig för trädgårdsodling ville komitén fästa sällskapets uppmärksamhet vid 2:ne för landets trädgårdsodling viktiga saker näml.: Sällskapet borde inom sig utse en person, hvilken t. ex. hvarannan dag i en namngifven platstidning skrefve längre och kortare uppsatser behandlande för allmänheten lättfattliga råd i trädgårdsskötsel.
Sällskapet borde inom sig å mötena taga till behandling huruvida ej tiden vore inne att här i likhet med utlandet anlägga s. k. koloniträdgårdar för arbetare, komitén trodde sig veta, att denna stads styresmänskulle lämna förslaget allt understöd blott initiativet blefve från fackmannahåll taget.
Denna skrifvelses innehåll gjorde sällskapet tämligen bekymmersamt och uppstod med anledning däraf en långvarig diskussion.