Utebliven utställning? Ur Åbo Underrättelser 25.08.1902

Åbo Underrättelser 29.7.1902

aujuli02

Åbo Underrättelser 25.8.1902 (Original, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Föreningen Aura Trädgårdsvänner sammanträdde i går kl. 6 e. m. å Kuppis. Frågan, kring hvilken diskussionen under mötet hufvudsakligen rörde sig, var den, om föreningen i år skulle föranstalta en trädgårdsutställning eller ej. Som man torde minnas, uppsköts denna i fjol till följd af de då rådande ogynsamma väderleksförhållandena, och då dessa i år ingalunda voro bättre, hade man äfven nu skäl ifrågasätta ett ytterligare uppskjutande. Att en utställning i år, jämförd med föregående af samma slag, skulle blifva mer eller mindre misslyckad, voro alla ense om, men hvilketdera mera skulle främja föreningens syfte att sprida intresse för trädgårdsskötseln, att uppskjuta utställningen eller att arrangera den med nuvarande ringa utsigt att lyckas, därom rådde olika mening. Slutligen enades man dock om, att man, de ogynsamma förhållandena till trots, skulle låta utställningen komma till stånd, och hoppades man, att allmänheten vid sitt bedömande af denna skulle fästa afseende vid de svårigheter, under hvilka den tillkommit. Till följd af den försenade växtligheten uppsköts den dock till den 2 oktober och anmälningstiden förlängdes till den 15 september.
Efter det några frågor af mindre vigt dryftats, upplöstes mötet.