Ur Åbo Tidning 30.10.1883

Åbo Tidning 30.10.1883 (Originalet, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Vid K. Finska Hushållningssällskapets plenum den l:sta instundande november förekommer bl.annat en framställning af Aura Trädgårdsvänner” om inrättande af en qvinlig trädgårdselevskola. Då det torde intressera Hushållningssällskapets ledamöter att på förhand lära känna detta förslag, intaga vi det samma in extenso, så lydande:
Förslag till en qvinlig trädgårdsskötarskola.
1) Till en början skulle såsom elever antagas endast sex qvinnor, hvilka böra hafva fylt 18 år och vara af sund kroppskonstitution.
2) Lärotiden skulle räcka 2 terminer, räknade ifrån den 15 mars till och med den 31 oktober hvardera, och är elev skyldig att, såframt hon önskar fullständigt afgångsbetyg, genomgå fullständig kurs.
3) Förutom fria husrum, ved, ljus, sängkläder, nödigt husgeråd och kokkärl erhåller elev i kost-penning 80 penni för hvarje arbetsdag eller 20 m. per månad = 150 m. per termin, söndagsarbetet häri inbegripet.
4) Lärlingarna eller eleverna äro under lärotiden bundna af legostadgan och hafva att anse skolans föreståndare och lärare såsom sina husbönder.
5) Läraren bör vinnlägga sig om att meddela lärlingarna:
a) praktisk undervisning i drifbänkars iordningställande och vård;
b) första grunderna för fruktträds och buskars plantering, skötsel och vård;
c) trädgårdsodling för fritt land, och blomsterodling för kall jord.
Läraren bör äfven genom lättfattliga föredrag försöka bibringa lärlingarne kunskap om de grunder och orsaker, hvarföre olika sorter köksträdgårdsväxter såväl som vanliga i mindre trädgårdar mera allmänt odlade träd och buskar erfordra olika jord och behandling.
Såsom lön åtnjuter läraren ingen annan ersättning än elevernas arbete.
6) Skolan, hvars utgiftsstat enligt nedanstående beräkning uppgår till circa 1,500 m. per år, bör ega bestånd åtminstone i sex år.
7) Skolan bör förläggas på en plats der nyttig trädgårdsodling är hufvudsak, och bör läraren tillika vara egare eller disponent af trädgården.
8) Nödiga medel för åstadkommandet af denna skola ansökas hos Kejserliga Finska Hushållningssällskapet.
9) Kostnadsförslag:Kostpenningar åt 6 elever för 200 dag, å 80p. Fm. 960.
Hyra för rum med ved och ljus Fm. 400
Skolmaterial, sängkläder, husgeråds-, kökssaker och diverse FM. 140
Summa Fm. 1,500.
Å Bestyrelsens för Aura Trädgårds vänners vägnar: O. R. Gauffin.
J. V. Marjalin”