Ur ÅU 7.4.1907

Åbo Underrättelser 7.4.1907 (Originalet, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Sällskapet Aura Trädgårdsvänner sammanträdde annandag påsk å Waarniemi gård i S:t Karins
På grund af rådande menföre hade endast ett fåtal medlemmar infunnit sig. Då såväl ordf. som vice ordf. voro frånvarande, utsågs trädgårdsmästaren J. Björklund att leda förhandlingarna vid mötet. Med anledning af att sällskapet ej tils dato erhållit svar från Lounais Suomen Maanviljelysseura, huru de ämnat göra med Skpt Aura Trädgårdsvänners anhållan ang. Koristo trädgårdsskola beslöts att företaga de åtgärder, hvilka skpt vid mötet den 4 nov, enades om, d. v. s. Ingå till Landtbruksstyrelsen med hemställan i saken. Dock uppdrogs åt sekreteraren att därförinnan göra sig underrättad huruvida Skpts skrifvelse ens blifvit af Lounais Suomen Maanviljelysseura beaktad eller huru därmed förhåller sig.
Den komité, hvilken vid senaste möte den 10 mars blef utsedd, att utarbeta en svarsskrifvelse på doktor Enzio Reuters i Helsingfors upprop angående krusbärsmjöldaggens bekämpande, hade nu fullgjort sitt åliggande och föredrogs denna skrifvelse inför sällskapet. Skrifvelsen godkändes i sin helhet med tillägg att uttryckligen borde bestämmas det läneträdgårdsmästare och instruktörer noggrannast möjligt borde öfvervaka att alla de skyddsåtgärder följdes hvilka i Landtbruksstyrelsens cirkulär blifvit påbjudna.
Då nu redan flere år gått sedan här hållits någon trädgårdsutställning, väcktes af hr Björklund fråga om huruvida man ej borde arbeta för att iden närmaste framtiden få en dylik till stånd. Förslaget ansågs nog godt, men af erfarenhet framhölls att svårigheter, mänga och långa, komme att möta, mest pekuniära. Diskussionen lämnade som resultat, att sällskapet borde genom ett lotteri vädja till allmänhetens och trädgårdsvänners offervillighet; detta för att i någon mån få sällskapets kassa så förstärkt att för den händelse inom närmaste framtiden någon större utställning komme att ega rum, sällskapet kunde se sig tillfälle med heder deltaga eller anordna densamma utan penningebekymmer. I förening med detta lotteri, ansågs äfven en lokal utställning af trädg.alster böra föranstaltas. På grund af mötets fåtalighet beslöts att bordlägga denna fråga till nästkommande sammanträde den 12 maj.