Ur Västra Finland 20.4.1898

Västra Finland 20.4.1898 (Originalet, tack till Historiska Tidningsbiblioteket)

Vid sällskapet „Aura trädgårdsvänners” möte i lördags upptogs till behandling den frän föregående möten beroende frågan om befrämjande af inhemska fruktträds uppdragning i större skala.
Bestyrelsen föreslog uti sitt betänkande att sällskapet måtte godkänna ett uttalande af följande innehåll: Enär sällskapet Aura trädgårdsvänner hyser den öfvertygelsen att en på uppdragning af värkligen inhemska alster anlagd trädskola för fruktodling i landet är af stor betydelse och då sällskapet hyser den tillförsikt till den enskilda företagsamheten i denna del af landet att densamma nogsamt skulle ådagalägga både håg och förmåga att åtaga sig antydda uppgift, om blott utsikt funnes till erhållande af understöd i någon form för de första åren af en dylik anläggnings tillvara, så har sällskapet förvissadt om att hugade spekulanter icke skola tryta i betraktande af att arbetena på en dylik anläggning borde vidtaga allaredan instundande höstsommar, å sin sida velat i god tid vidtaga mått och steg för att kunna med tilläfventyrs hos sällskapet sökt utlåtande stå till möjliga spekulanters tjänst. I detta afseende har sällskapet varit betänkt på att vid ett midsommartiden försiggående möte utse en granskningsnämd, hvars medlemmar skulle väljas bland i facket erfarne och fullt opartiske män. Denna nämd egde att öfver möjligen inkommande ansökningar afgifva ett motiveradt omdöme, hvilket toge hänsyn icke blott till ort och belägenhet för en tilltänkt anlägg-ning, dess jordmån m. m., utan äfven till den sökandes person och de garantier för företagets framgång, som kunde af sökanden presteras.
Bestyrelsens förslag blef utan diskussion godkändt.
Vidare föreslog bestyrelsen att en utfärd skulle anordnas i början af juli med ångbåt till Wartsala försöksstation. På det att sällskapets medlemmar blefve i tillfälle att bese äfven några andra ställen skulle därjämte besök göras å Mathildedal, Tyko bruk och Tammenpää kronoboställe. Förslaget godkändes och beslöt sällskapet att för denna utfärd anslå ett belopp af högst 100 mark.
Af anonym person hade insändts följande diskussionsfråga: Kan det anses vara välbetänkt af vederbörande att ha tillåtit snösläpning till promenadgången å vägen till Lill Heikkilä. Anser sällskapet att de nyplanterade lindarna och äfven de gamla träden tagit skada däraf?
Efter en kortare diskussion beslöt sällskapet att i skrifvelse till drätselkammaren anhålla om sådan åtgärd, att den myckna snön blefve omedelbart på kammarens försorg vänd för befordrande af hastigare smältning.
Följande fråga lydde: Borde icke sällskapet taga initiativ till att alla trädgårdsprodukter, med undantag af bärsorterna som nu säljas efter mått, framdeles kunde afyttras efter vikt? Sällskapet beslöt uppmanade af sällskapets medlemmar, hvilka äro trädgårdsodlare, att så fort sig göra låter vidtaga den af referenten föreslagna åtgärden.
Slutligen meddelades att „Estländischer Gartenbauverein” i Reval genom sin ordförande tillsändt sällskapet sin årsberättelse jämte en förteckning öfver nya medlemmar, bland hvilka äfven upptagits sällskapet Aura trädgårdsvänner”.